Transferime - IT

Marredhenie te tilla mes entiteteve ekonomike eshte cilesisht e ndryshme nga marredheniet tradicionale mes bleresit dhe shitesit te sherbimeve ne ate entitet te perfshire ne marredhenien "outsourcing" dinamikisht integron dhe ndan administrimin e kontrollit te procesece te punes me mire hyrja ne marredhenie kontraktuale ku te dyja palet qendrojne te ndara ne koordinimin e prodhimit te mallrave dhe sherbimeve.

Segmenti i biznesit i deleguar perfshin teknologji, burime njerezore, pajisje dhe administrim te pronave te patundshme dhe kontabilizim. Shume kompani gjithashtu delegojne mbeshtetjen e klienteve dhe funksionet e call center, prodhim dhe inxhinierise. 

S&T ofron portofol te gjere duke renditur nga ekspert leasing dhe out-tasking nga Sherbimet e administrimit te Desktop (Desktop Managed Services (DMS)) dhe Outsourcing i plote.