Sherbime te Pergjithshme

IDT bashkon njohurite e te gjitha degeve te S&T dhe koordinon kerkesat e klientit dhe mundesine e ofertimit kundrejt kapaciteteve te grupit te S&T.

Pasi ka rene dakort me termat kontraktuale si SLAs (Service Level Agreement) dhe te gjitha kushtet e tjera te sherbimit, si pasoje cdo klient global supervizohet nga Manaxheri i Projektit dhe Sherbimit.

Pika e vetme e kontaktit per manaxherin e projektit dhe ofrimin e sherbimit sigurojne operacione te lehta ditore neper te gjitha shtetet e perfshira dhe vendet drejt klientit tone.

Rishikimi i bashkimeve te caktura dhe takimet strategjike do te verifikojne ne menyre konstante eficiencen dhe cilesine nga raportet e hollesishme te manaxhimit. Keto raporte, tregojne midis te tjereve, arritjet KPI ekstraktohen jashte grupit tone gjate implementimit te Service Desk.

S&T ka njohuri te shtrira ne te gjitha industrite dhe ne kete menyre ka realizuar kontrata te shumta globale per Hardware dhe Software perfshire Konsultimet, IMACs, instalime POS dhe mirembajtje, projekte per Networking dhe sigurie.